Ghana som case

Siden Ghanas tilbagevenden til demokrati i 1993 er indsatsen mod korruption, men alligevel florerer det pĂĄ alle niveauer i samfundet.

Ghana er en demokratisk succes i regionen med frie valg, skiftende regeringer og samtidig stabilitet internt og i forhold til nabolandene. Fra uafhængigheden i 1957 har korruption været en stor udfordring for landets udvikling.

Siden landets tilbagevenden til demokrati i 1993 er der oprettet en række institutioner til at bekæmpe korruption. Flere af disse indgår i landets Nationale Anti-korruptions handlingsplan NACAP sammen med borgerrettighedsorganisationer som Ghana Integrity Initiative. Ghana har en fri presse og der foregår en engageret offentlig debat især i radiomediet, som spiller en stor rolle i landet.

Ghana har potentialet til at være et meget rigt land. Landet har naturressourcer bl.a. i undergrunden og en delvist veluddannet befolkning. Men selvom landet ikke længere er en koloni og er politisk stabilt, så lever en stor del af befolkningen under fattigdomsgrænsen.

Den udbredte korruption i landet er en væsentlig årsag til det og belaster fortsat landets økonomi. Men viljen til at gøre indsats mod korruption er til stede både politisk og i befolkningen.

 

Korruption i Ghana
Korruption i Ghana optræder i mange former: I hverdagen er det gebyrer for at gadehandlere kan få varer ind til byen, smørelse til færdselsbetjente, ekstrabetaling for skolebøger og undervisning.

På det nationale niveau kan det være svindel med stemmeoptælling, bestikkelse af dommere og udbudsgivere.

Konsekvenserne af den udbredte korruption i Ghana er alvorlige. Offentlige midler forsvinder i private lommer og især de fattigste rammes hårdt, når staten mangler midler. Korruption kan i yderste konsekvens koste liv, når et indkøbscenter kollapser på grund af byggesjusk eller når patienter ikke får den nødvendige lægehjælp, fordi hospitalsudstyret er defekt.


Den internationale indsats mod korruption
FN, Global Compact, Den Afrikanske Udviklingsbank og OECD er blandt de store internationale aktører uden for Ghana, som giver støtte til bekæmpelsen af korruption. De internationale midler går både til at udvikle statslige institutioner og til at styrke befolkningens kendskab til korruption og dets følger.

Eksempler: Græsrodsorganisationen Ghana Integrity Initiatives rådgivningscentre ALAC har fået driftsstøtte fra OSIWA, Open Society for West Africa. Et andet GII projekt er ADISS, Accountable Democratic Institutions and Sustain Strengthening. ADISS arbejder for at styrke lovgivning og afsløre korruption i Ghana og ændre befolkningens syn på korruption. Projektet er finansieret af US Aid for en fireårig periode.


Dansk udviklingsstøtte i udviklingslande
Dansk udviklingspolitik definerer hvorledes og på hvilke områder den danske støtte gives.

Formålet med den aktuelle danske udviklingsstrategi ”Retten til et bedre liv” er at bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og økonomisk vækst.

Danida er den fælles betegnelse for Danmarks udviklingssamarbejde. Det er et aktivitetsområde placeret under Udenrigsministeriet. Danidas aktiviteter og støtte skal bidrage til at ”bekæmpe bekæmpe fattigdom, fremme bæredygtig vækst og stabilitet samt sikre alle lige rettigheder og muligheder i udviklingslandene”(Danida).

Menneskerettigheder og god regeringsførelse har en central placering i Danmarks udviklingsstøtte. Dansk udviklingsbistand går derfor også til indsatsområder i udviklingslande, som er centrale i bekæmpelse af korruption: støtte til reformering af retsvæsenet, styrkelse af kapaciteten i landets rigsrevision – som kontrollerer de offentlige institutioner og ansatte, støtte til NGO’er og medier der fungerer som vagthunde eller laver oplysningsarbejde blandt befolkningen om korruption.


Dansk udviklingsstøtte i Afrika
Danmark har i over 50 år haft et udviklingspolitisk samarbejde med en lang række afrikanske lande. Det danske udviklingsarbejde i Afrika er først og fremmest mod at reducere fattigdommen og øge beskæftigelsesmulighederne for de kommende generationer af afrikanske unge.

The African Development Bank er en vigtig samarbejdspartner i det danske udviklingsarbejde. Banken støtter bæredygtig vækst og fattigdomsbekæmpelse gennem lån og finansiering til lande over hele Afrika.

Den danske vægtning af god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption er formuleret i samarbejdsaftalen med banken, hvor Danmark forventer at the African Development Bank vil ”lead the quest for good governance and the fight against corruption in Africa”.

Dansk udviklingsstøtte i Ghana
Danmark har støttet Ghana med udviklingsbistand til at opbygge og udvikle landets institutioner siden uafhængigheden i 1957.

Det aktuelle samarbejde mellem landene er 4 programmer som er knyttet til Ghanas nationale udviklingsprogram ”Ghana’s Shared Growth & Development Agenda (GSGDA)”.

Det første program ”Tax and Development Programme” giver bl.a. støtte til den ghanesiske rigsrevision og til Ghana Integrity Initiative.  Konkret finansierer Danida GIIs årlige Antikorruptions debatter og Integrity Awards Scheme.

Det andet program støtter sundhedsvæsenet med særlig fokus på mødres sundhed og sikkerhed omkring graviditet og barsel.

Det tredje program ”Right to Services and Good Governance Programme (2014-2018)” har et samlet budget på 250 millioner danske kroner. Dette program udfaser Danidas over 20 år lange støtte til især menneskerettigheder, god regeringsførelse og antikorruption i Ghana.

Det fjerde program skal styrke udvikling af erhvervslivet i landet og generere beskæftigelse.

Danida har støttet udviklingsarbejdet i det ghanesiske sundhedsvæsen i 22 år. Fra 2016 udfases støtten som følge af den økonomiske udvikling i Ghana.

Danmark har givet massiv støtte til opbygning af sundhedssystemet, som i afrikansk kontekst er vældig godt. Borgere over hele landet har adgang til sundhedsydelser og et meget billigt sundhedskort giver ret til ydelser. Fødsler og tilsyn af spædbørn er dog gratis. Danmark og andre bidragsydere har tilskyndet dette for at få den høje mødre – og børnedødeligheden reduceret.

Det ghanesiske sundhedsvæsen er dog fortsat et område, hvor skatteyderne ikke altid får de ydelser, som de betaler for ifølge Danmarks ambassadør Tove Degnbol. Problemet skyldes ikke sundhedsministeriets indsats eller den siddende sundhedsminister, men at borgerne bliver pålagt ekstra udgifter af læger og sygeplejersker fx når kvinder skal betale for at føde på klinikker.

Danida følger op på alle de projekter, der gives støtte til i Ghana. Hvis pengene går til andet end det aftalte udviklingsprojekt, bliver udviklingsstøtten krævet tilbagebetalt.

Den danske ambassade i Accra er med til at administrere og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet med Ghana. Ambassaden har korruption som særligt indsatsområde og antikorruptionspolitikken er tydeligt tilgængelig på ambassadens hjemmeside.


Fra udviklingsland til mellemindkomstland
Siden 2010 har Ghana været et mellemindkomstland. Ghana blev i 2015 optaget i OECD og anses for den næststørste økonomi i Vestafrika. Det har betydning for samarbejdet med Danmark, der prioriterer udviklingsbistand til de fattigste lande.

Danida er ved at udfase sine udviklingsprojekter i Ghana som følge af landets økonomiske udvikling og vækst. Fremover vil man i stedet satse på erhvervsstøtte i Ghana og udbygge det politiske og handelsmæssige samarbejde mellem Danmark og Ghana.

 

LINKS

Transparency International Danmark. Nyheder om korruption samt nyhedsbrev.
http://transparency.dk

Statistik om korruption i Ghana og Afrika:
Transparency International rapport” People and Corruption: Africa Survey 2015 Global Corruption Barometer” er udviklet sammen med Afrobarometer på baggrund af 43.143 respondenter fordelt på 28 lande i sub-Sahara Afrika i perioden marts 2014 – september 2015. Rapporten vurderer, at næsten 75 mio. mennesker har betalt bestikkelse inden for den sidste år.
www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_africa_survey_2015

Afrobarometer er et panafrikansk, uafhængigt netværk, som udfører meningsmålinger om demokrati, regeringsførelse og økonomi i mere end 30 afrikanske lande.
www.afrobarometer.org og www.afrobarometer.org/online-data-analysis

Transparency Internationals rapport fra 2013
www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ghana

TI om korruption i u-landene: Transparency International Danmark gennemførte i 2015 en række aktiviteter for danske virksomheder med har interesser i udviklingslandene.
http://transparency.dk/korruption-i-u-landende/

Korruption i et udviklingsland:
http://nairobinews.nation.co.ke/jobs/corruption-city-hall-stop-cash-payments/

http://u-landsnyt.dk/nyhed/26-10-13/chokrapport-om-korruption-og-svindel-i-u-landes-sk

Danida
http://um.dk/da/danida/

Danida’s anti-korruptions-politik. På engelsk og dansk.:
http://um.dk/en/about-us/economy-and-results/anti-corruptions-policy

Danmarks udviklingsprogrammer i Ghana og samarbejdet 2014-2018:
http://ghana.um.dk/en/danida-en

Danmarks ambassade i Ghana:
http://ghana.um.dk/en/about-us/anti-corruption/

Ghanas optagelse i OECD:
http://www.oecd.org/countries/ghana/ghana-joins-oecd-development-centre.htm